Available courses

Szansa na poprawienie ocen.

Lekcje zdalne dla klasy 8 Szkoły Podstawowej w Daszewie

Molier, Skąpiec

Znajomość lektur obowiązkowych: MolierSkąpiec

komedia jako forma gatunkowa; komizm; środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; problematyka egzystencjalnaUczeń:

 • tworzy przymiotniki złożone i poprawnie je zapisuje
 • poprawia błędy językowe
 • korzysta ze słownika ortograficznego

Money, money, money… (teksty z prac uczniów)

Acidland (słowa piosenki)

Trzy rzeczy niecodziennej wartości Phil Bosmans

Uczeń:

czyta tekst ze zrozumieniem

wskazuje sądy, z którymi się identyfikuje

wypowiada się na temat autora

interpretuje tytuł utworu

wypisuje z tekstu „złote myśli"

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

Znajomość lektur obowiązkowych: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

pojęcia: pamiętnik, sarmatyzm; styl makaroniczny; dostrzeganie wpływów obcych w polszczyźnie, rozumienie ich przyczyn


Uczeń:

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje
 • odróżnia typy wyrazów złożonych
 • używa poprawnych form utworzonych wyrazów


Jaga Hupało, Każde moje cięcie musi być lepsze

Uczeń:

 • poznaje uwarunkowania, jakim podlega człowiek w drodze do sukcesu zawodowego
 • zapoznaje się z konkretnym przykładem realizacji marzeń przez ambitną osobę 
 • uświadamia sobie ważną rolę „pracy nad sobą”

Różne bywają ceny sukcesu

Elisabeth-Anne „Bessie“ Anderson Stanley „Co to jest sukces?“ 

Uczeń:

 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • formułuje odpowiedź na pytanie zawarte w temacie
 • redaguje wniosek końcowy

Współczesna rzeczywistość w poezji

Krzysztof Gąsiorowski, Nowa powieść; Sławomir Mrożek, Szczęśliwe wydarzenie (fragment); Stanisław Grochowiak, Telewizor

Uczeń:

 • na podstawie wierszy charakteryzuje współczesną rzeczywistość
 • nazywa uczucia i refleksje podmiotów lirycznych podczas obserwacji rzeczywistości
 • opisuje świat młodzieży ukazany w wierszu Nowa powieść
 • wskazuje na kontrasty obrazów poetyckich
 • charakteryzuje twórczość S. Mrożka
 • wyjaśnia znaczenie pojęcia groteska
 • określa tematykę utworu
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • formułuje temat wiersza i nastrój

Miguel Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy (fragmenty)

Błędny rycerz wśród realiów życia

Tragiczna wielkość i patetyczna śmieszność Don Kichote’a

powieść jako forma gatunkowa; deheroizacja, donkiszoteria; patos; sposoby kreowania świata przedstawionego w powieści

Znajomość lektur uzupełniających: Miguel Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty)


Treść i forma – ważne w prezentacji

Uczeń:

 • gromadzi materiał potrzebny do tworzenia wypowiedzi
 • tworzy różnorodne prezentacje

Skróty i skrótowce

Uczeń:

 • poprawnie stosuje skróty i skrótowce
 • rozpoznaje zapisane w skróconej formie nazwy osobowe i miejscowe 
 • rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu
 • korzysta z różnych źródeł informacji


 • podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 223–227 
 • wyrazy pokrewne i rodzina wyrazów
 • wyraz podstawowy i wyraz pochodny 
 • budowa wyrazu pochodnego: temat słowotwórczy i formant 
 • rodzaje formantów – przedrostek i przyrostek
 • terminy: budowa słowotwórczatemat słowotwórczyformantrodzina wyrazów

Nadzieja ma wielką wartość

Jerzy Liebert, „Nadzieja“

Uczeń:

 • określa cechy liryki
 • omawia problematykę tekstu
 • tworzy tezę lub hipotezę oraz przytacza argumenty w rozprawce
 • rzetelnie korzysta z informacji

W jakich sytuacjach przydaje się wiedza na temat wywiadu?

Uczeń:

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje
 • zna budowę wywiadu
 • zapisuje wywiad z wymyśloną osobą


Leszek Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem tekst filozoficzny


 • korzysta ze słowników
 • określa temat wykładu i jego główne myśli
 • poznaje twórczość wybitnego współczesnego filozofa

Sukces za wszelką cenę!

Zofia Mierzyńska, Dolarów czar…(fragmenty)

Uczeń:

 • pracuje z tekstem
 • znajduje fragmenty dotyczące świata przedstawionego
 • charakteryzuje bohaterkę
 • ustosunkowuje się do tytułu

Bogactwo i jego niszcząca siła

Ryszard Kapuściński, Szachinszach (fragmenty)

Uczeń:

 • poznaje wybitnego reportażystę
 • czyta ze zrozumieniem
 • streszcza fragment
 • redaguje wypowiedź związana z tematem

O rodzinie wyrazów

Uczeń:

 • rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny
 • buduje rodzinę wyrazów

Pisownia przyrostków i przedrostków

Uczeń:

 • tworzy wyrazy pochodne z zastosowaniem odpowiednich formantów 
 • określa funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom 
 • wie, w jaki sposób wymieniają się głoski w wyrazach pokrewnych
 • wyjaśnia upodobnienia fonetyczne w grupach spółgłoskowych


Wyrazy niesamodzielne i wyrazy poza związkami w zdaniu

podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 218–222 

- przyimek i spójnik jako wyrazy niesamodzielne

- wyrażenie przyimkowe

- funkcje zaimka się w połączeniu z czasownikiem

- wyrazy poza związkami w zdaniu 

- zasady interpunkcji w zdaniach zawierających wyrazy poza związkami

- terminy: przyimekspójnikwyrażenie przyimkowezaimek


Relacja człowieka i oswojonego zwierzęcia

podręcznik do języka polskiego To się czyta!- rozdział VII. Radości i przyjemności, s. 156–158 (tekst: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki – fragmenty)

- przyimek i spójnik jako wyrazy niesamodzielne

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska jako przykład literatury barokowej

- dzieło Paska jako obraz życia polskiej szlachty w okresie baroku 

i odzwierciedlenie ideologii sarmatyzmu 

- relacje człowieka i zwierzęcia we fragmencie Pamiętników

- archaizmy i makaronizmy w Pamiętnikach

- cechy gatunkowe pamiętnika

- tworzenie wypowiedzi: zapis z pamiętnika 

- terminy: barokarchaizmmakaronizmpamiętnik

Uczeń:

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacji
 • tworzy wyrazy pochodne
 • dzieli wyrazy na tematy słowotwórcze i formanty
 • określa rodzaje formantów i ich funkcje w nadawaniu znaczenia

Joseph Conrad, Lord Jim (fragmenty)

Uczeń:

• czyta tekst ze zrozumieniem

• wypowiada się na temat świata przedstawionego 

• charakteryzuje bohatera

• wskazuje fragmenty dotyczące problemów Jima

Obrazy słowem malowane

Czesław Miłosz Dwór, Dar

Julian Tuwim Sitowie

Leopold Staff Wysokie drzewa

Miron Białoszewski Szare eminencje zachwytu

Uczeń:

czyta teksty ze zrozumieniem

charakteryzuje lirykę jako rodzaj literacki

wskazuje podmioty liryczne

określa sytuacje liryczne w wierszach

wyodrębnia obrazy poetyckie

W życiu człowieka liczy się drugi człowiek

Antoine de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta ludzi (fragmenty)

Uczeń:

poprawnie zapisuje nazwy własne

charakteryzuje Mermoza

wyszukuje w tekście cenne sentencje

opowiada o zawodzie, który chciałby wykonywać w przyszłości, motywuje swój wybór

redaguje twórcze opowiadanie: To był niezwykły lot, dbając o trójdzielność kompozycji


Jak prowadzić dyskusję?

Uczeń:

 • przestrzega zasad kulturalnej wypowiedzi
 • przygotowuje materiał do wypowiedzi 
 • formułuje argumenty i kontrargumenty
 • wyciąga wnioski z dyskusji 
 • wyraża i uzasadnia swoje zdanie
 • rozpoznaje środki perswazji
 • odróżnia manipulację od rzeczowego przedstawienia stanowiska
 • korzysta z różnych źródeł informacji
 • prezentuje wyniki swojej pracy na forum klasy
 • przedstawia własną opinię w dyskusji

Jak powstaje wyraz?

Uczeń:

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje
 • porządkuje najważniejsze wiadomości
 • rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny
 • dokonuje analizy słowotwórczej wyrazów
 • rozróżnia typy formantów
 • określa, w jaki sposób budowa wyrazu może być
 • powiązana z jego znaczeniem
 • formułuje notatkę na podstawie tekstów z podręcznika

Jak chronić własność intelektualną?

Uczeń:

 • poprawnie przytacza cudze wypowiedzi
 • gromadzi materiał do tworzenia wypowiedzi
 • podaje argumenty na potwierdzenie tezy
 • rozwija umiejętność samodzielnego formułowania i wypowiadania własnych opinii

Świat, który zachwyca

Uczeń:

 • charakteryzuje podmiot liryczny oraz świat przedstawiony w wierszu
 • określa, jaka postawa życiowa jest uznawana w wierszu za wartościową
 • wykorzystuje w interpretacji kontekst biograficzny i filozoficzny
 • wyszukuje w wierszu informacje potrzebne do analizy
 • wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych w utworze
 • formułuje argumenty na poparcie tezy
 • samodzielnie korzysta ze źródeł informacjiMiłość według Jana Andrzeja Morsztyna

podręcznik do języka polskiego To się czyta!:

- rozdział VI. Różne odmiany miłości, s. 142–143 (tekst: Jan Andrzej Morsztyn, Cuda miłości

- obraz miłości w różnych tekstach kultury

- miłość w wybranych utworach renesansu i baroku: tragizm uczucia Romea 
i Julii, konflikt miłości i pieniędzy w Skąpcu, obraz miłości w poezji barokowej

- miłość i nowe technologie

Romeo i Julia jako przykład literatury renesansowej

- podsumowanie wiadomości o renesansie: najwybitniejsi twórcy, sztuka renesansu

- wiersze Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Jana Andrzeja Morsztyna jako przykłady literatury barokowej 

- tworzenie wypowiedzi – opis dzieła sztuki 

- terminy: renesansbaroktragediakomediasonetkonceptantyteza

Relacje międzyludzkie w komedii Moliera Skąpiec

podręcznik do języka polskiego To się czyta!:

- rozdział VI. Różne odmiany miłości, s. 144–147 (tekst: Molier, Skąpiec

- Molier – wybitnym francuskim komediopisarzem epoki baroku 

Skąpiec Moliera jako przykład literatury barokowej

Skąpiec – czas i miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia

- miłość do pieniędzy i jej skutki dla rodziny Harpagona 

- komedia jako gatunek dramatyczny

- terminy: barokkomediakomizm


William Szekspir, Makbet

(oraz podręcznik - s. 175-190)

Wybór czy przeznaczenie?

Zbrodnia i jej motywacja

Postaci zła w Makbecie

Wina i kara - postać lady Makbet


Znajomość lektur obowiązkowych: William Szekspir, Makbet

tragedia nowożytna; sposoby kreowania świata przedstawionego w dramacie (akcja, bohater, motywacja); środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; problematyka egzystencjalna


Różne postawy bohaterów noweli Bolesława Prusa

Bolesław Prus, Na wakacjach

O Bolesławie Prusie – ze wspomnień Mariana Gawalewicza

Uczeń

wskazuje elementy świata przedstawionego

ocenia postawy bohaterów, nazywa ich uczucia

nazywa przeżycia głównego bohatera

wskazuje w utworze cechy noweli

czyta ze zrozumieniem dodatkowe informacje na temat  życia pisarza

wskazuje w tekście nieznane informacje z życia pisarza


Na realizację marzeń nigdy nie jest za późno – co o tym sądzisz?

Magda Łuków, Milczący szary kumpel

Uczeń:

czyta tekst ze zrozumieniem

przedstawia własną propozycję tytułu tekstu oraz propozycje śródtytułów dla jego poszczególnych fragmentów 

gromadzi argumenty, za pomocą których uzasadnia swoją opinię

2 BSI - 12.05.2020

Co to znaczy być „kaleką na duchu”?; William Szekspir Makbet

Uczeń:

poznaje sylwetkę wielkiego dramatopisarza

poznaje fragment dramatu Szekspira

zna cechy dramatu

zna osoby dramatu

wypowiada się na temat wydarzeń


Poetyckie portrety rodziców

Tadeusz Różewicz, Powrót, Ojciec

określa podmioty liryczne utworów

określa nastrój wierszy

charakteryzuje rodziców z utworów Różewicza

wymienia wartości wyrażone w wierszach

Człowiek – Bóg – świat w poezji metafizycznej

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego

pojęcia: sonet i poezja metafizyczna; 

pojęcia: antynomie, dualizm, vanitas

środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; problematyka egzystencjalna

notatka

szkic interpretacyjny


Znajomość lektur obowiązkowych: wybrane wiersze następujących poetów: Mikołaj Sęp Szarzyński 


O wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym

Uczeń:

 1. rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone
 2. przekształca poda tekst zgodnie z wytycznymi
 3. korzysta z różnych źródeł informacji
 4. pogłębia swoją wiedzę przedmiotową

Jak trafnie przekazać informację?

Uczeń:

 1. odróżnia mowę zależną i niezależną
 2. przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie
 3. stosuje odpowiednie znaki interpunkcyjne w wypowiedziach zapisywanych w mowie zależnej
 4. przekształca podany tekst
 5. pogłębia swoją wiedzę przedmiotową


Niepokoje człowieka baroku

podręcznik do języka polskiego To się czyta!:

- rozdział VI. Różne odmiany miłości, s. 140–141 (tekst: Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)

Kilka słów o epokach: Barok, s.178-179

- barok – podstawowe informacje o epoce: czas trwania, tematyka literatury barokowej, najważniejsi twórcy, teatr i sztuka baroku – najważniejsze cechy 

Sonet V Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako przykład literatury barokowej

- obraz człowieka rozdartego w Sonecie V Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

- nietrwałość ziemskiej miłości w utworze Szarzyńskiego 

- cechy gatunkowe sonetu 

- antyteza jako środek artystyczny

- terminy: baroksonetantyteza


Rozprawka

Co chcemy osiągnąć?

Uczeń:

• wypowiada się zgodnie z zasadami grzeczności językowej

 • używa słownictwa typowego dla wypowiedzi argumentacyjnej

 • gromadzi i porządkuje materiały niezbędne do tworzenia wypowiedzi

 • tworzy plan rozprawkI

 • przestrzega zasad kompozycyjnych oraz spójności językowej podczas pisania rozprawki

 • dzieli tekst na funkcjonalne akapity

 • stosuje zasady tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów do stworzenia rozprawki

 • odróżnia przykłady od argumentów

 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii


Podsumowanie wiadomości nt. renesansu; analiza tekstu nieliterackiego oraz redagowanie własnej wypowiedzi pisemnej - szkic interpretacyjny.

Epoka przeciwieństw

Wisława Szymborska, Kobiety Rubensa

pojęcie baroku, podstawy periodyzacji literatury tego okresu; główne cechy epoki; kontrreformacja; symbole kultury baroku

Jan Józef Szczepański Przed nieznanym trybunałem (fragmenty)

Uczeń:

czyta tekst ze zrozumieniem

gromadzi słownictwo opisujące przeżycia wewnętrzne Franciszka Gajowniczka, Niemców i więźniów

na podstawie tekstu charakteryzuje o. Kolbego

zna zasady budowy pamiętnika


Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)

Znajomość lektur obowiązkowych: Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)

perswazja i jej cele, paralelizm; środki retoryczne i ich funkcja w tekście, okres retoryczny, typy argumentów; wyliczenie; rozumienie logiki i konsekwencji wywodu; określanie problematyki egzystencjalnej i wartości zawartych w utworze; mowa

Spokojnie i z umiarem. Renesansowa wizja szczęśliwego życia

podręcznik do języka polskiego To się czyta!:

- rozdział V. Wzorce, zasady, systemy, s. 121–123 (tekst: Jan Kochanowski, Pieśń IX z Ksiąg pierwszych)

Pieśń IX z Ksiąg pierwszych Jana Kochanowskiego jako przykład literatury renesansowej

- zasady szczęśliwego życia w Pieśni IX z Ksiąg pierwszych

- funkcje środków artystycznych w omawianym utworze

- odwołania do epikureizmu i stoicyzmu w Pieśni IX

- terminy: pieśńpodmiot lirycznymetaforapytanie retoryczne, epitet, stoicyzmepikureizm


W jednym zdaniu - kilka zdań. Zdania złożone w tekstach

podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 212–217 

- budowa i podział zdań złożonych

- zdania złożone współrzędnie: spójnikowe i bezspójnikowe połączenia zdań składowych 

- rodzaje zdań złożonych współrzędnie: łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe

- zdania złożone podrzędnie: budowa, rola zdania podrzędnego

- rodzaje zdań złożonych podrzędnie: podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe

- zasady interpunkcji w zdaniach złożonych

- terminy: zdanie złożone współrzędniezdanie złożone podrzędnie

Andrzej Sobczak Przeżyj to sam z repertuaru zespołu Lombard

 Edward Stachura Missa pagana Nie zamieniaj serca w twardy głaz

Uczeń:

określa temat i nastrój tekstu

ocenia wykonanie muzyczne, wrażenia

wskazuje metafory i je wyjaśnia

wymienia zjawiska, które oburzają i niepokoją

zna wyznaczniki listu otwartego

zna cechy stylu urzędowego

wymienia adresata wiersza

na podstawie wypowiedzi charakteryzuje podmiot liryczny

wymienia zjawiska społeczne i problemy poruszane w wierszu

Bolesław Leśmian - „Dusiołek“

podręcznik s. 218-220

Uczeń:

określa gatunek literacki przeczytanego utworu i wymienia jego podstawowe cechy

rozpoznaje w tekście literackim neologizmy i symbole

odnajduje w wierszu problematykę egzystencjalną

dostrzega zróżnicowanie języka

rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii

William Szekspir „Romeo i Julia“ (podręcznik, s. 121-134)

Tematy zajęć:

 1. Dramat społeczny
 2. Psychologia i język miłości
 3. Etyka wypowiedzi

cechy gatunkowe tragedii nowożytnej; środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; określanie problematyki egzystencjalnej i wartości zawartych w utworze; wykorzystywania wiedzy o języku w pracy nad tekstem, etyka wypowiedzi, etykieta językowa, intencja komunikacyjna; agresja i przemoc w języku, notatka syntetyzująca

Znajomość lektur obowiązkowych: William Szekspir, Romeo i Julia


Leopold Staff, Prośba o skrzydła

Co chcemy osiągnąć?

Uczeń:

• analizuje symbolikę wiersza 

• korzysta ze słownika frazeologicznego

• formułuje własną opinię


Pouczenie i upomnienie

Dobry obywatel według Jana Kochanowskiego 

podręcznik do języka polskiego To się czyta!:

- rozdział V. Wzorce, zasady, systemy, s. 115–117 (tekst: Jan Kochanowski, Pieśń V Ksiąg wtórych

Kilka słów o epokach: Renesans, s. 176–177 

- renesans – podstawowe informacje o epoce: czas trwania, tematyka literatury renesansowej, najważniejsi twórcy, sztuka renesansu – najważniejsze cechy 

- Jan Kochanowski – najwybitniejszy poeta polskiego odrodzenia

Pieśń V z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego jako przykład literatury renesansowej

- tematyka Pieśni V z Ksiąg wtórych, wyjaśnienie znaczenia archaizmów 

- wzorzec dobrego obywatela w utworze Kochanowskiego 

- cechy gatunkowe pieśni

- środki artystyczne w Pieśni V: epitety, porównania, pytanie retoryczne 

- terminy: renesanspieśńarchaizmepitetporównaniepytanie retoryczneironia

Krystyna Siesicka, Zapach rumianku

Elżbieta Jackiewiczowa, Tancerze

Uczeń:

• poznaje fragment współczesnej powieści młodzieżowej

• przedstawia własne refleksje dotyczące trudnych problemów moralnych

• doskonali umiejętność tworzenia rozprawki

• dokonuje oceny i samooceny zachowań w trudnych sytuacjach

• formułuje sądy na temat różnych zachowań, odwołując się do tekstu


Jan Kochanowski, Tren IX, Tren XI, Tren X i Tren XIX

cechy gatunkowe trenu; apostrofa; kryzys światopoglądowy; konsolacja; aluzja literacka; 

środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; problematyka egzystencjalna; porównywanie utworów literackich; dostrzeganie obecności motywów biblijnych i mitologicznych w twórczości poety; charakteryzowanie prądów filozoficznych epoki 

Znajomość lektur obowiązkowych, Jan Kochanowski, Treny: IX, X, XI, XIX

Co chcemy osiągnąć?

• znam cechy charakterystyczne sonetu oraz wskazuję cechy gatunkowe w utworze 

• wykorzystuję w interpretacji wiersza kontekst biograficzny i historyczny

• podaję argumenty na potwierdzenie tezy


O byciu i posiadaniu mówią znani i lubiani…

podręcznik - s. 88-89; „Mieć czy być?“ (fragmenty)

„Nie mam dobrego serduszka” rozmowa z Janiną Ochojską
podręcznik - s. 90-93

Józef Baran Bezradność; Lechosław Kaczmarek Żebrak; Nie mam dobrego serduszkapodręcznik do języka polskiego To się czyta!:

- rozdział V Wzorce, zasady, systemy, s. 108–111 (tekst: Pieśń o Rolandzie – fragmenty) 

Kilka słów o epokach: Średniowiecze, s. 174–175 

- walka i śmierć rycerza we fragmencie eposu Pieśń o Rolandzie

- Roland jako ideał średniowiecznego rycerza: odwaga, wierność, religijność, poświęcenie, honor, heroizm, waleczność 

- cechy gatunkowe eposu rycerskiego

- terminy: średniowieczeepos rycerskiarchaizm

podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 240-243


Treści lekcji

Jan Kochanowski, 
Psalm 13Psalm 47; Psalm 91

Znajomość lektur obowiązkowych: Jan Kochanowski, psalmy, w tym Psalm 13Psalm 47

pojęcia: anafora, personifikacja, hiperbola, paralelizm składniowy i znaczeniowy, fantastyka, okres warunkowy; porównywanie utworów literackich, dostrzeganie obecności motywów biblijnych w twórczości poety


Co chcemy osiągnąć?

Czym inspirował się w swojej twórczości poeta epoki romantyzmu – Adam Mickiewicz?


rozumiem literackie odwołania do postaw społecznych, narodowych i religijnych

wykorzystuję w interpretacji elementy wiedzy o historii i kulturze

wykorzystuję w interpretacji konteksty: biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy

wyszukuję w tekście potrzebne informacje


Nastrojowa ballada i zdradzona miłość – w jaki sposób poeta głosi prawdy ludowe?

znam cechy gatunkowe baśni i ballady

odwołuję się w interpretacji utworu do wartości moralnych

rozwijam umiejętność krytycznego myślenia i formułowania własnych opinii


Teksty:
Zofia Kossak, Krasicki na obiedzie czwartkowym;
Ignacy Krasicki, Ptaszki w klatce; Przyjaciele; Lew i zwierzęta; Pijaństwo;
Józef Tischner, Jak żyć? Czy warto i należy dobrze czynić?

Cele lekcji
Uczeń:

[Krasicki na obiedzie; utwory Ignacego Krasickiego]

• wyjaśnia znaczenie terminu mecenat

• określa czas i miejsce wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienia wybitne postacie oświecenia

• prezentuje sylwetkę poety

• rozumie terminy: alegoria, morał

• zna cechy gatunkowe bajki

• określa, co jest tematem bajki

• zna historię zająca z utworu Przyjaciele

• przyporządkowuje zwierzętom ukazanym w utworach odpowiednie cechy ludzkie

• zna cechy satyry i potrafi wskazać je w utworze

• poprawnie stosuje terminy: dydaktyzm, moralizatorstwo

• wymienia – na podstawie tekstu – korzyści płynące z abstynencji i skutki nałogu

• formułuje argumenty do rozprawki

 

[Jak żyć? Czy warto i należy dobrze czynić?]

• poznaje sylwetkę Józefa Tischnera

• czyta tekst ze zrozumieniem

• określa główną myśl utworu

• wyodrębnia problemy poruszane w tekście

Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich  - znajomość lektur obowiązkowych

cechy gatunkowe tragedii renesansowej;

pojęcia: tragizm, Fatum, katastrofa;

środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; określanie problematyki egzystencjalnej

retoryka a erystyka; typy argumentów, dyskusja, kontrargument, manipulacja; językowe środki retoryczne; chwyty erystyczne


Życie – to skarb bezcenny

Barbara Rosiek Pamiętnik narkomanki

Phil Bosmans Masz tylko jedno życie

Uczeń:

 • określa typ narratora i rodzaj narracji
 • podaje powody, dla których ludzie sięgają po narkotyki
 • nazywa stany psychiczne bohaterki
 • odtwarza etapy wchodzenia w nałóg
 • zna zasady pisania listu

Współczesna cywilizacja sprzyja szczęściu, a może niszczy je?

Pino Pellegrino Być szczęśliwy

Dariusz Dusza Być albo mieć

Uczeń:

 • na podstawie tekstu Pino Pellegrino charakteryzuje współczesnego człowieka
 • wypisuje z tekstu złote myśli
 • gromadzi argumenty do odpowiedzi na pytanie zawarte w tekście
 • nazywa środki wyrazu


podręcznik do języka polskiego To się czyta!: rozdział V. Wzorce, zasady, systemy, s. 106–107 (tekst: Bogurodzica)

- Bogurodzica jako przykład literatury średniowiecznej

- średniowieczny obraz świata w Bogurodzicy – człowiek i sfera boska, życie doczesne i życie wieczne

- archaizmy w utworze

- Bogurodzica jako zabytek języka polskiego

- terminy: średniowiecze, teocentryzm, pieśń religijna, archaizm


Praca z lekturą - Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze"

pieśń jako gatunek literacki; humanizm, epikureizm, stoicyzm; liryka apelu, perswazja;

środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; problematyka egzystencjalna; przedstawianie propozycji interpretacji dzieła; porównywanie utworów literackich, dostrzeganie kontynuacji i nawiązań (odwołania do tekstów poznanych w szkole podstawowej); wykorzystywanie wiedzy o języku w pracy nad tekstem interpretacji dzieła; porównywanie utworów literackich, dostrzeganie kontynuacji i nawiązań (odwołania do tekstów poznanych w szkole podstawowej); wykorzystywanie wiedzy o języku w pracy nad tekstem

Znajomość lektur obowiązkowych:
Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym Pieśń IX ks. I, Pieśń V, ks. II


Adam Mickiewicz, Romantyczność

Bogusław Orliński, Romantyczność (obraz)

Władysław Broniewski, Ballady i romanse

Mieczysław Jastrun, Mickiewicz

 

na podstawie osi czasu redaguje notatkę na temat okresu romantyzmu

poznaje informacje o życiu Adama Mickiewicza

rozumie czytany tekst

wypowiada się na temat różnych postaw i uzasadnia swoje zdanie

określa, na czym polega związek między utworem literackim a dziełem plastycznym

wskazuje nawiązania literackie, wyjaśnia celowość ich użycia

wie, czym jest aluzja

wyjaśnia znaczenie terminu aluzja literacka

rozpoznaje w utworze cechy ballady

wskazuje najważniejsze informacje w tekście Mieczysława Jastruna


Podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, s. 205–211

- podział wypowiedzeń na zdania i równoważniki zdań

- części zdania – podmiot i orzeczenie

- rodzaje orzeczeń: czasownikowe i imienne

- zdania bezpodmiotowe

- zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające

- tworzenie instrukcji obsługi wybranego urządzenia używanego w różnych branżach z zastosowaniem zdań rozkazujących

- terminy: zdanie, równoważnik zdania, zdanie pojedyncze (rozwinięte i nierozwinięte), zdanie złożone, orzeczenie czasownikowe, orzeczenie imienne, podmiot, zdanie bezpodmiotowe, zdanie oznajmujące, zdanie rozkazujące, zdanie pytające)

Co chcemy osiągnąć?


Uczeń:
• rozpoznaje w wypowiedzeniach oraz określa funkcje składniowe części zdań
• przypomina budowę składniową zdania złożonego
• rozróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie
• poprawnie stawia przecinki

Co chcemy osiągnąć?
Uczeń:

 • rozpoznaje w wypowiedzeniach części zdań oraz określa ich funkcje składniowe
 • przypomina budowę składniową zdania złożonego
 • rozróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie
Lektura uzupełniająca


Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty)


pareneza i żywot jako gatunki literackie;
wyliczenie jako środek artystycznego wyrazu; zdrobnienia i zgrubienia

Cele – uczeń:
• zna pojęcia: renesans, humanizm, reformacja;
• rozumie, na czym polegało naśladowanie i rozwijanie starożytnych idei, zjawisk kulturowych;
zna główne cechy epoki odrodzenia;
• doskonali umiejętność korzystania z literatury naukowej i popularnonaukowej;
• przetwarza i porządkuje informacje.

Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin (fragmenty)
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią  jako przykład literatury średniowiecznej: tematyka, bohaterowie, archaizmy językowe
 • średniowieczna wizja świata w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
 • motyw danse macabre w poezji i malarstwie, elementy analizy porównawczej dzieła literackiego i malarskiego

Ten tydzień poświęcimy zagadnieniom związanym z analizą i redagowanie tekstów.

Część zagadnień będzie wymagało wyłącznie dokładnego zapoznania się z nimi, część natomiast waszej reakcji pisemnej.

Co chcemy osiągnąć?
Uczeń:

 • rozpoznaje w wypowiedzeniach części zdań oraz określa ich funkcje składniowe (II.1.8 – podstawa programowa dla klas IV–VI)
 • przypomina budowę składniową zdania złożonego (II.1.12 – podstawa programowa dla klas IV–VI)
 • rozróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie (II.1.13 – podstawa programowa dla klas IV–VI)

Zapraszam na zajęcia dodatkowe z języka polskiego.

Lekcje adresowane są tylko do wybranej grupy uczniów technikum!

Tym razem wprowadzę kilka nowych informacji. Podejdź do tej lekcji z uwagą, nie spiesz się. Poczytaj i wykonaj wszystkie zadania z odpowiednią uwagą. Prezentowany tu materiał jest bardzo ważny w kontekście przyszłorocznego egzaminu.

Powtórzmy sobie gramatykę!

Lekcja mająca na celu zakończenie omawiania Balladyny. Znajdziesz tu garść przydatnych informacji. Kilka ćwiczeń powtórzy się z tymi, które wykonywaliśmy na lekcji. Nie zrażaj się tym.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, w razie wątpliwości pytaj na forum!

Przed Tobą lekcja powtórzeniowa ze średniowiecza. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie!

Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek

słowa neutralne i wartościujące – umiejętność ich rozpoznawania; odróżnianie słownictwa neutralnego od zabarwionego emocjonalnie, parafraza

Znajomość lektur obowiązkowych: wybrane wiersze następujących poetów: Jan Andrzej Morsztyn


Miłość w wierszach Jana Andrzeja Morsztyna

Jan Andrzej Morsztyn, Redivivatus;

środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście

Znajomość lektur obowiązkowych: wybrane wiersze następujących poetów: Jan Andrzej Morsztyn

Słowa wieloznaczne

Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej (fragmenty)

Jan Andrzej Morsztyn, Cuda miłości. Sonet

wieloznaczność słów, homonimia, synonimia, antonimia; umiejętność rozpoznawania zjawisk powodujących niejednoznaczność wypowiedzi

Znajomość lektur obowiązkowych: wybrane wiersze następujących poetów: Jan Andrzej Morsztyn
Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej…Krótkość żywota

pojęcia: panegiryk, antropomorfizacja, komplement, koncept, sceptycyzm; czas cykliczny, czas wertykalny, środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; dostrzeganie kontynuacji i nawiązań

Znajomość lektur obowiązkowych: wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski